...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Co się zmienia w prawie pracy?

Karolina Gabriel

Wrzesień upłynął nam m. in. pod kątem zmian związanych z prawem pracy. Poniżej przedstawiam podsumowanie nowości (wrześniowych, ale nie tylko) w prawie pracy.

męski garnitur

Koszty sądowe w sprawach pracowniczych

Weszły w życie nowe przepisy związane z kosztami sądowymi w sprawach pracowniczych. Poprzednie przepisy stanowiły, iż pracownicy, składając pozew do sądu pracy, nie płacili opłaty stosunkowej, chyba że wartość przedmiotu sporu przekraczała 50 tysięcy złotych. Od dnia wejścia w życie nowelizacji pracownik jest całkowicie zwolniony z ponoszenia opłaty stosunkowej.

W przypadku niekorzystnego dla pracownika wyroku Sądu I instancji, w przypadku złożenia apelacji, koniecznym będzie uiszczenie opłaty w wysokości 5% powyżej 50.000,00 zł, jako od wartości przedmiotu sporu.

Zabezpieczenie w zakresie przywrócenia do pracy

Weszły również w życie nowe przepisy dotyczące udzielenia przez sąd zabezpieczenia dla pracownika poprzez nakazanie dalszego zatrudnienia ALE UWAGA! pracownika podlegającego szczególnej ochronie! Jeżeli pracownik, zakładając sprawę w sądzie, dochodzi przed sądem roszczenia związanego z rozwiązaniem umowy o pracę poprzez przywrócenie do pracy to może zawnioskować do sądu o zabezpieczenie wskazując na przywrócenie do pracy na czas trwania postępowania. To znaczy, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania może nadal pracować u pracodawcy, o ile sąd uzna przedmiotowe zabezpieczenie.

Nowe uzgodnienia w umowie o pracę/układzie zbiorowym pracy

02 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt: III PSK 10/21 wydał Postanowienie, które obejmowało zagadnienie związane z określeniem np. w umowie o pracę korzystniejszych warunków rozwiązania umowy o pracę, niż te, które są określone w kodeksie pracy.

Sąd wskazuje, że strony muszą bardzo szczegółowo określić zakres tych korzystnych warunków rozwiązania umowy o pracę. Nie można jedynie powołać się na rozwiązanie umowy o pracę i możliwość ewentualnego rozszerzenia odszkodowania w tym zakresie. Wszystko musi zostać jasno określone w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy. Można zatem ustalić inne okresy wypowiedzenia, niż wskazane w umowie o pracę, czy rozszerzyć uprawienia co do odszkodowania.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.