...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Czy wiesz, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Karolina Gabriel

Czy wiesz na co zwrócić uwagę, kiedy dostajesz do podpisania jakąkolwiek umowę?

Poniżej postaram się wskazać parę najważniejszych kwestii związanych z czytaniem i podpisywaniem umów.

umowa, pióro, podpis

W pierwszej kolejności pamiętajmy, aby zawsze, ale to zawsze przeczytać umowę, którą otrzymujemy do podpisania. Wiem, że często może się zdarzyć, że ufamy drugiej stronie, która przedstawia nam umowę do podpisania albo już kilka razy zdarzyło się nam podpisać umowę bez jej przeczytania i nie nastąpiły żadne, nieprzewidziane negatywne konsekwencje. Nie jest to jednak normą.

Rozpoczynając czytanie umowy należy zwrócić uwagę na przedmiot umowy. Powinniśmy przeanalizować czy przedmiot umowy jest prawidłowo opisany i zawiera wszystkie elementy, które powinny być zrealizowane lub czy nie zawiera elementów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować.

Wskazując na przedmiot umowy zwróćmy następnie uwagę, czy prawidłowo określony jest termin wykonania umowy. Może się zdarzyć tak, że przedmiot umowy będzie bardzo obszerny i termin do jej wykonania będzie niemożliwy do zrealizowania. Terminy są istotne ze względu na późniejszą możliwość nałożenia przez drugą stronę ewentualnych kar umownych za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Ważnym jest również określenie terminów umożliwiających rozwiązanie umowy przez każdą ze stron np. przy uwzględnieniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Bardzo ważnym aspektem są kary umowne, ich wysokość, za co są naliczane i w jakich przypadkach są naliczane; czy są naliczane za opóźnienie czy zwłokę.

Zwróćmy również uwagę na wynagrodzenie, czy odpowiada wskazanemu przedmiotowi umowy oraz na termin zapłaty wynagrodzenia. W niektórych umowach można się spotkać z bardzo odległymi terminami zapłaty, a otrzymanie w odpowiednim terminie płatności może być istotne z punktu widzenia płynności finansowej spółki.

W przypadku umów np. dwujęzycznych zwróćmy szczególną uwagę na wskazanie, w jakim języku postanowienia są dla nas wiążące, jakie prawo i sąd są dla nas właściwe, aby nie okazało się, że w przypadku sporu na tle zapisów umownych należałoby odnieść się do całkowicie odmiennego prawa i sądu poza granicami naszego kraju.

Czytanie umów jest bardzo ważne, ponieważ nie czytając umowy możemy podpisać się pod postanowieniami, które np. zobowiązują nas do przeniesienia autorskich praw majątkowych czy pod postanowieniami dotyczącymi zakazu konkurencji.

Nie podpisujmy pochopnie umów, które zawierają niezrozumiałe dla nas zapisy, zapisy małym drukiem, których nie jesteśmy w stanie rozczytać, czy postanowienia zupełnie dla nas niekorzystne. Nie jest łatwo zmienić postanowienia umowne bez zgody drugiej strony.

Pamiętajmy zatem, aby czytać dokładnie umowy, domagać się ich zmiany, przeanalizujemy umowę z odpowiednią i kompetentną osobą i negocjujmy swoje warunki.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.