Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Czy muszę mieć zgodę Sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka? – zmiany w przepisach prawa spadkowego

Karolina Gabriel

dziecko bawiące się zabawką

W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która reguluje istotną kwestię odrzucenia spadku przez rodziców w imieniu dzieci.

Zgodnie z przepisem art. 101 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zgodnie z powyższą nowelizacją, jeżeli rodzic w pierwszej kolejności odrzucił spadek to może on bez uzyskiwania zgody sądu odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, o ile czynność ta odbywa się za zgodą drugiego rodzica, któremu przysługuje w tym zakresie władza rodzicielska.

Wyjątki w zakresie odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka bez zgody sądu

Istnieją jednak przypadki, kiedy nadal konieczna będzie zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka:

  1. Nie ma zgody drugiego rodzica na odrzucenie spadku w imieniu ich małoletniego dziecka
  2. spadku po zmarłym nie odrzuca np. rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka

Wobec zmiany wskazanego wyżej przepisu zmianie uległ również przepis kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica.

Rodzic oświadcza o:

  1. przysługiwaniu mu władzy rodzicielskiej i jej zakresie,
  2. wyrażeniu przez drugiego z rodziców zgody na odrzucenie spadku, chyba że oświadczenie to jest składane wspólnie,
  3. uprzednim odrzuceniu spadku przez któregokolwiek z rodziców,
  4. odrzuceniu spadku przez innych zstępnych rodziców tego dziecka.

Pamiętajmy, że wszystko należy odpowiednio udokumentować.

Powyższy tekst jest jedynie informacją i nie należy go traktować jako porady prawnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do skorzystania z porady prawnej.

Brak komentarzy