Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Rozwód czy Separacja – jakie są podstawowe różnice?

Karolina Gabriel

pęknięte serce

W dzisiejszych czasach coraz więcej par musi zmierzyć się z trudnościami w swoich związkach małżeńskich. Czasami dochodzi do momentu, gdy konieczne staje się podjęcie decyzji o zakończeniu wspólnego życia. Rozwód i separacja są dwoma opcjami dostępnymi dla takich par, ale co dokładnie oznaczają te pojęcia? Jakie są między nimi różnice? I jakie wyzwania niosą ze sobą zarówno prawnie, jak i emocjonalnie?

Rozwód

Rozwód, to taki moment w życiu, kiedy para decyduje się na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa. To jak ten ostatni krok, gdy mówimy sobie „dość już tego”. W zasadzie, to zakończenie formalne wszelkich zobowiązań i wspólnego życia jako małżeństwo. No i tak, czasami to bywa trudne, bo to nie tylko kwestia papierków, ale też emocji i historii, którą ludzie wspólnie budowali.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód z wyjątkami określonymi w przepisach.

Wyłączenia:

Istnieją trzy przypadki, kiedy orzeczenie rozwodu jest niemożliwe pomimo istnienia przesłanek dopuszczających rozwód. Zgodnie z art. 56 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1)jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;

2) jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Proces rozpoczyna się złożeniem pozwu o rozwód do sądu. Na ten moment ustawodawca nie przewiduje innych prawnych możliwości rozwodu. Następnie sąd (w dużym uproszczeniu) rozpatruje sprawę i podejmuje decyzję co do zasadności pozwu i żądania rozwiązania małżeństwa. W przypadku braku sporów i kiedy obie strony zgadzają się na warunki rozwodu, proces może być stosunkowo szybki i prosty. Jednak gdy istnieją spory dotyczące winy małżonków, podziału majątku, opieki nad małoletnimi dziećmi stron czy alimentów, proces może być bardziej skomplikowany i wydłużony w czasie.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Separacja

Podobnie jak w przypadku rozwodu, również w odniesieniu do separacji można wskazać jej pozytywne i negatywne przesłanki. Przesłanką pozytywną orzeczenia separacji jest zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego, rozumiana jako ustanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Natomiast, w przypadku separacji nie wskazujemy na trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego. Separacja może prowadzić do pojednania małżonków lub dać im czas na ułożenie swoich relacji osobistych czy majątkowych.

Separacja faktyczna, oznaczająca faktyczne ustanie wspólnego pożycia małżonków i zerwanie pomiędzy nimi więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych, nie pociąga za sobą skutków przewidzianych dla separacji sądowej (formalnej). Nie oznacza to, że separacja faktyczna nie ma znaczenia prawnego. Przede wszystkim małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia, a zatem jego ustanie jest naruszeniem niemajątkowych obowiązków małżonków, co prowadzić może do trwałego rozkładu pożycia i umożliwić skuteczne wniesienie powództwa o rozwód. Ponadto separacja faktyczna co do zasady nie znosi obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Podstawowe różnice pomiędzy rozwodem a separacją:

  1. Podstawową różnicą jest to, że rozwód powoduje ustanie wspólnoty małżeńskiej i możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego, co nie ma miejsca w przypadku separacji.
  2. Drugą różnicą jest fakt, że w przypadku separacji Sąd nie bada trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, co jest podstawą w przypadku konieczności orzeczenia rozwodu.
  3. Rozwód jest orzekany w postępowaniu procesowym, natomiast separacja może zostać orzeczona w postępowaniu nieprocesowym, kiedy małżonkowie zgłoszą zgodne żądanie w tym zakresie (wyjątkiem jest, kiedy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci).

Podsumowanie

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Zapraszam do skorzystania z porad prawnych naszej Kancelarii celem wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedniej pomocy prawnej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *