Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Siła wyższa w umowach w branży IT

Karolina Gabriel

W pierwszej kolejności warto wskazać, czym w ogóle jest zapis umowny dotyczący siły wyższej. Definicja siły wyższej nie występuje w kodeksie cywilnym.

Generalnie siłę wyższą można zdefiniować jako:

  • zewnętrzne zdarzenie,
  • zdarzenie niemożliwe do przewidzenia,
  • niemożliwe do zapobieżenia.

Są to takie przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają stronie wykonanie danego zobowiązania umownego przez czas trwania siły wyższej oraz przez czas usuwania jej skutków. Muszą to być takie zdarzenia, które są niezależne od stron i strona w żaden sposób nie mogła ich przewidzieć ani im zapobiec.

W zapisach umownych można wskazać również czego nie uznaje się za działanie siły wyższej.

W przypadku zaistnienia siły wyższej strona powinna natychmiast zawiadomić drugą stronę umowy
i wskazać, z jaką siłą wyższą ma do czynienia i jakie są rokowania na przyszłość. Po ustaniu przeszkody strony powinny przystąpić do wykonywania umowy. Nie są wówczas nakładane żadne kary umowne za opóźnienie, czy inne skutki ujemne związane z brakiem realizacji umowy, a termin umowy przedłuża się
o czas działania siły wyższej. Natomiast siła wyższa musi zostać faktycznie udowodniona, inaczej nie ma podstaw, aby się na nią powoływać

Bardzo często w umowach z branży IT stosuje się odpowiednie zapisy dotyczące siły wyższej.

Podpisując umowę z drugą stroną, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z umową, która może trwać dłuższy okres czasu, warto jest zawrzeć postanowienia dotyczące siły wyższej. W trakcie trwania umowy zawsze istnieje ryzyko opóźnienia wykonania danego zlecenia, opóźnienia w zapłacie, braku realizacji poszczególnych etapów wskazanych w umowie.

Branża IT jest na tyle specyficzną branżą, że bardzo wiele projektów jest wykonywanych w formie zdalnej, zatem inaczej, niż np. w branży budowlanej, patrzymy na zapisy dot. kary umownej. Jednak obecna technologia i możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej zwiększa popyt na usługi z zakresu IT.

Zastrzegając w umowie definicję siły wyższej można podać odpowiednie jej przykłady, np. wojna, zamachu stanu, protesty, strajki, powodzie, tornada, epidemia. Bardzo często w umowach zdarza się, iż wymienione przykłady siły wyższej są jedynie katalogiem otwartym, zatem brak wymienienia jednego
z takich zdarzeń nie powoduje od razu całkowitej niemożności powołania się na zaistniały stan faktyczny. Przykłady siły wyższej są też często odpowiednio dobierane do danej specyfiki branży.

W przypadku zatem branży IT, kiedy np. prowadzony jest pewien projekt w formie on-line i do jego wykonania mamy wszystkie niezbędne narzędzia i pomimo faktycznego wystąpienia jakiegoś zjawiska, które mogłoby się kwalifikować jako siła wyższa, a praca w tym modelu umożliwiałby jej kontynuację, to nie mamy możliwości powołania się na siłę wyższą. Natomiast, jeżeli byłby taki przypadek, że musimy pracować w innym miejscu np. stacjonarnie i ze względu na wystąpienie zjawiska siły wyższej nie jesteśmy w stanie tej pracy wykonać, to wtedy możemy powołać się na działanie siły wyższej.

Jeżeli ciekawią Państwa określone zagadnienia, to zapraszam do kontaktu.

Powyższe treści mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żadnym zakresie porady prawnej.

Brak komentarzy