...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Dyrektywa tzw. work-life balance

Karolina Gabriel

This must be the place

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE ma zostać wdrożona do Kodeksu pracy. Ustawa jest obecnie w Sejmie. Ustawa ma dotyczyć wdrożenia dyrektywy opisanej powyżej oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Czym jest work-life balance

Koncepcja work-life balance ma zapewnić opracowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym (rodzinnym), a zawodowym. Dzięki podobnemu modelowi wiele firm może pochwalić się większą motywacją i chęcią pracowników do pracy. Work-life balance może pozytywnie wpłynąć na ocenę danej firmy i na wybór jej przez pracowników, którzy mogą efektywniej i lepiej pracować.

Cel Dyrektywy

Celem dyrektywy jest ustanowienie minimalnych wymagań mających na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym – przedmiot Dyrektywy wskazany w jej Artykule 1.

Dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z:

  1. urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym;
  2. elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

Założenia Dyrektywy

  1. Wprowadzenie prawa do urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców w wymiarze dłuższym niż obecnie, czyli do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, a do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego wraz z wprowadzeniem nieprzenoszalnej części tego urlopu do 9 tygodni dla każdego z rodziców, co będzie oznaczało możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni urlopu.
  2. Skrócenie okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika – ojca, który wychowuje dziecko z urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy (poprzednio 24 miesiące), od urodzenia dziecka.
  3. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej – czyli skorzystanie z tego przywileju w sprawach rodzinnych, pilnych związanych z chorobą lub wypadkiem, gdzie niezbędne jest natychmiastowe działanie pracownika. Czasowo będzie to 2 dni albo 16 h w roku kalendarzowym – z prawem do 50 % wynagrodzenia.
  4. Urlop opiekuńczy – zapewnienie aby każdy pracownik miał prawo do 5 dni roboczych w roku do urlopu opiekuńczego.
  5. Pracownicy posiadający dzieci (maksymalnie do 8 lat) oraz opiekunowie mają mieć prawo do elastycznej organizacji pracy. Pracownicy mają mieć prawo wystąpienia z takim wnioskiem do Pracodawcy, aby np. dostosować czas pracy do indywidualnych potrzeb pracownika poprzez np. elastyczny rozkład czasu pracy, prawa w niepełnym wymiarze. W przypadku, kiedy Pracodawca odrzuciłby wniosek Pracownika o elastyczny czas pracy powinien go uzasadnić.
  6. Ochrona pracownika przed dyskryminacją ze względu na korzystanie przez pracownika uprawnień przysługujących mu zgodnie z kodeksem pracy.
  7. Ochrona przed zwolnieniem i ciężar dowodu – mają zostać wprowadzone środki, które zabronią zwalniać oraz czynić wszelkich przygotowań do zwolnienia z powodu tego, iż pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień, zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, a także zakaz zwolnień dotyczących elastycznego czasu pracy. W przypadku zwolnienia ciężar dowodu będzie spoczywał w tym zakresie na pracodawcy, a pracownik będzie musiał jedynie uprawdopodobnić że doszło do naruszenia.

Wdrożenie powyższych założeń ma zapobiec wypaleniu zawodowemu, sprzyjać rozwojowi pracowników, wpływać na poprawę wizerunku firmy oraz pozwolić zachować pracownikowi równowagę pomiędzy życiem rodzinnym, a życiem zawodowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.