Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Krótko o umowach licencyjnych

Karolina Gabriel

Czym jest umowa licencyjna?

Umowa licencyjna jest umową, podczas trwania której licencjobiorca może korzystać z praw wskazanych w umowie w określony sposób. Prawa licencjodawcy pozostają przy twórcy.

W określonych przypadkach możemy mieć do czynienia również z licencją wyłączną lub niewyłączną. Licencja może upoważniać licencjodawcę do udzielania wielu licencji na określonym polu eksploatacji.

Licencjobiorca może natychmiastowo od podpisania umowy licencyjnej korzystać z jej przedmiotu w zamian za uiszczenie określonej opłaty licencyjnej (wynagrodzenia).

Pola eksploatacji

Umowa licencyjna powinna określać pola eksploatacji.

Pola eksploatacji są to sposoby korzystania z utworu np. drukowanie egzemplarzy, nagrywanie, sprzedawanie, najem czy też bardzo ważne dzisiaj – udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Pola eksploatacji są wymienione w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Bardzo ważne jest, aby określić jak najbardziej szczegółowo wszelkie pola eksploatacji i uniknąć w przyszłości jakichkolwiek problemów z tym związanych i ograniczeń.

W umowie nie można także posługiwać się określeniem pól eksploatacji, które nie są znane w chwili jej zawierania.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencja została udzielona na czas nieoznaczony, to twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku na rok na przód na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku, kiedy licencja zostaje udzielona na okres dłuższy, niż pięć lat uważa się, iż po upływie tego terminu licencja jest udzielona na czas nieoznaczony.

Przy określaniu terminów wypowiedzenia, z punktu widzenia licencjobiorcy zawarcie umowy na czas nieoznaczony bez wskazania zasad jej wypowiadania jest bardzo niebezpieczne.

Zgodnie z przepisami, jeżeli licencja została udzielona na 5 lat, to po 5 latach umowa wygasa. Ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Istnieje jednak możliwość skorzystania z zasady swobody kształtowania umów; strony umowy mogą kształtować odpowiednie okresy wypowiedzenia, np. roczny termin wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

Opłata licencyjna

Strony mogą dowolnie kształtować wysokość i formę opłat licencyjnych. Opłata może być uiszczona jednorazowo, jako opłata okresowa lub stworzyć dwie formy opłat.

W zależności od perspektywy, jednorazowa opłata może być mniej korzystna zarówno dla Licencjodawcy jak i Licencjobiorcy.

Licencjodawca, wskazując jednorazową opłatę licencyjną, musi liczyć się z jednorazowym wynagrodzeniem przy ustaleniu licencji niewyłącznej. Z perspektywy Licencjobiorcy jest to tylko jedna opłata, ale zawsze istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju i braku motywacji do rozwijania i poprawiania oprogramowania.

W przypadku opłaty okresowej, która jest uiszczania na bieżąco, Licencjodawca zapewnia rozwój oprogramowania, ma stały dochód z opłat, ma możliwość i chęć rozwoju, ma motywację do poprawy oprogramowania, a tym samym zapewnia trwałość i ciągłość umowy. Zawsze jednak istnieje ryzyko braku opłat ze względu na np. gorszą sytuację finansową Licencjobiorcy.

Licencja wyłączna i niewyłączna

Licencja wyłączna to licencja, w której licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie udzielał licencji innym podmiotom na danym polu eksploatacji. W tym przypadku bardzo ważne jest prawidłowe określenie pól eksploatacji. Taki typ licencji powinien być również zawarty na piśmie pod rygorem nieważności. Przy tego typu umowie można także zawrzeć zapis, że sam licencjodawca zobowiązuje się nie korzystać z utworu w zakresie objętym w umowie licencyjnej.

Licencja niewyłączna to licencja, w której licencjodawca nie jest ograniczony udzieloną licencją na danym polu eksploatacji, zatem może udzielać licencji również innym osobom do korzystania z tego utworu w tym samym zakresie. Zgodnie z tym typem licencji nie ma konieczności zawierania umowy w formie pisemnej – może to być forma ustna, pisemna czy inna.

Dodatkowe postanowienia umowne

Do Umowy można wprowadzić także inne fakultatywne postanowienia np. stanowiące zabezpieczenie licencjobiorcy czy licencjodawcy. Mowa tutaj np. o odpowiedzialności za wady prawne utworu, udzielenie gwarancji.

Do końcowego etapu umowy należą postanowienia końcowe, zawierające zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian do umowy i ich rygor (nieważności), informacje o egzemplarzach, sądzie właściwym, trybie rozstrzygania sporów, zastosowanie przepisów prawa i inne możliwe postanowienia.

Jak można zauważyć umowa licencyjna może być umową bardzo szczegółową i rozbudowaną. Umowa pozwala regulować i zabezpieczać wiele kwestii, zarówno ze strony Licencjodawcy jak i Licencjobiorcy.

Niniejszy artykuł przedstawia jedynie krótki opis czym jest taka umowa i jakie mogą być jej podstawowe elementy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *