Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Nowelizacja Kodeksu pracy – praca zdalna i kontrola trzeźwości

Karolina Gabriel

praca zdalna

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw został uchwalony przez Sejm 1 grudnia 2022 r., natomiast 15 grudnia 2022 r. Senat wniósł do ustawy poprawki, więc prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone.

Możliwe jest zatem, że nowelizacja kodeksu pracy wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2023 r.

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacja ma dotyczyć pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Nowelizacja kodeksu pracy ma zapewnić pracownikom wykonującym pracę zdalną m.in.:

 1. instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 2. zapewnić pracownikom wykonującym pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania tej pracy;
 3. pokryć inne koszty, niż koszty określone powyżej bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli zostanie to określone w porozumieniu, regulaminie pracy czy też poleceniu.

Co może kontrolować Pracodawca?

Pracodawca, zgodnie z nowelizacją, będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę:

 1. wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
 2. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie.

Kontrolę przeprowadzać się będzie w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.

Nowelizacja w zakresie kontroli trzeźwości pracownika

Nowelizacja przewiduje także możliwość kontroli trzeźwości grupę lub grupy pracowników, sposób jej przeprowadzenia, czas, częstotliwość i rodzaj urządzeń do tego przeznaczonych.

Pracodawca nie dopuści pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w pracy.

Formalności Pracodawcy po wejściu w życie nowelizacji

 1. Pracodawca powinien dokonać wewnętrznych regulacji związanych z wprowadzeniem porozumienia lub regulaminu dotyczącego zasad pracy zdalnej.
 2. Pracodawca winien przygotować odpowiednią procedurę związaną z ochroną danych osobowych,
  a pracownik musi złożyć stosowne oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotową procedurą.
 3. Dokonać oceny ryzyka zawodowego.
 4. Odebrać od pracowników oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją w zakresie BHP.
 5. Odebrać od pracownika oświadczenie potwierdzające bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania.
 6. Dokonać aktualizacji umów z pracownikami.

Wchodzą także przepisy dotyczące uprzywilejowanych pracowników tzn. przepisy wskazujące na obowiązki Pracodawcy w zakresie uwzględniania wniosku pracownika o pracę zdalną, natomiast w tym zakresie zostały złożone dwie poprawki Senatu, więc brak jest ostatecznego kształtu brzmienia przepisu.

Przepis ten ma umożliwiać wykonywanie pracy zdalnej m.in. pracownicy w ciąży, pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 lub 10 roku życia.

Chyba, że powyższe będzie niemożliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika.

Ważne jest, że:

Pracownik nie może być także w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *