Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Nowelizacja KSH- zmiany dotyczące kadencji oraz mandatu członków organów

Karolina Gabriel

Jest to już trzecia część serii wpisów związanych z tematyką nowelizacji Ustawy- Kodeks Spółek Handlowych.

W niniejszej części poruszam zagadnienie dotyczące zmian w kadencji zarządu oraz akcjonariuszy, którego celem jest doprecyzowanie okresu, na jaki powoływani są członkowie organów spółki oraz przez jaki okres pozostają umocowani do pełnienia swoich funkcji.

Przypominam, że od 13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to jedna z największych nowelizacji wspomnianej ustawy, która silnie wpłynie na funkcjonowanie spółek kapitałowych, czyli na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Zmiany dotyczące zarządu – czas trwania kadencji

Zgodnie z nowelizacją art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz dodania § 2 w art. 202 kodeksu spółek handlowych:

369 § 1 Członek zarządu jest powoływany na okres nie dłuższy niż pięć lat (kadencja). Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

202 § 2 Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa/statut spółki stanowi inaczej.

Kadencję obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

Wskazanie obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych rozstrzyga ostateczne spory na tle prawidłowego wskazywania dat wygaśnięcia mandatów.

Warto mieć na względzie także przepis art. 23 nowelizacji, który wskazuje:

1. Do mandatów i kadencji członków organów, które trwają w dniu wejścia w życia niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęły pełnienie funkcji określonych w 18 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Wobec powyższego do mandatów i kadencji członków organów, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. na dzień 13 października 2022 r., będziemy stosować przepisy kodeksu spółek handlowych, które zostają nadane niniejszą nowelizacją.

Do członków organów, którzy przed dniem wejścia w życie tejże ustawy rozpoczęli pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta będą również miały zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych nadanych niniejszą ustawą.

Zainteresowała Cię dana tematyka? Zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *