Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Karolina Gabriel

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest nieco bardziej skomplikowaną czynnością, niż odrzucenie spadku we własnym imieniu.

Z tego względu, iż małoletnie dziecko nie jest w stanie samodzielnie odrzucić spadku, koniecznym jest odpowiednie działanie rodziców/opiekunów prawnych w jego imieniu.

W pierwszej kolejności, odrzucając spadek w imieniu małoletniego dziecka należy pamiętać o przysługujących terminach na dokonanie tej czynności.

Termin na odrzucenie spadku

W pierwszej kolejności rodzic ma 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy albo o istnieniu testamentu, jeżeli został powołany do spadku. Dokonać tej czynności można przed notariuszem lub przed sądem.

Następnie rodzic ma 6 miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu, na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Termin ten jest niezwykle ważny, ponieważ po jego przekroczeniu uznawane będzie, iż małoletnie dziecko nabyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Aby dokonać odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka należy złożyć pisemny wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

Jest to wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Wniosek taki składa wnioskodawca, którym jest rodzic występujący jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka.

We wniosku takim należy podać uzasadnienie, dlaczego chcemy odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka oraz należy go odpowiednio udokumentować(m.in. akt urodzenia dziecka, akt zgonu zmarłego, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez rodzica, potwierdzenie zapłaty). Prawidłowo uzasadniony i udokumentowany wniosek powinien zostać uwzględniony przez sąd rodzinny.

W trakcie postępowania mogą zostać przesłuchani świadkowie, którymi często są wnioskodawcy. Postępowanie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia w przedmiocie złożonego wniosku.

Wniosek należy opłacić opłatą sądową w wysokości 100,00 zł.

Otrzymałam/-em postanowienie i co dalej?

Po otrzymaniu Postanowienia zezwalającego na dokonanie powyższej czynności, rodzic może wybrać drogę sądową lub udać się do notariusza, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka.

W dalszym ciągu należy pamiętać o terminach, które są niezwykle ważne w niniejszej sprawie. Pomiędzy złożeniem wniosku do sądu, a wydaniem postanowienia upływa czas, na który wnioskodawca nie ma wpływu.

Istnieją jednak orzeczenia Sądu, które stwierdzają, że złożenie wniosku do sądu opiekuńczego powoduje zawieszenie terminu na odrzucenie spadku na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym.

„Po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego termin do odrzucenia spadku ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym.”

Postanowienie SN z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 93.

Druga teza wskazuje, że złożenie stosownego wniosku do sądu opiekuńczego przerywa bieg terminu.

„Złożenie do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy wniosku o wydanie zezwolenia na złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku przerywa bieg terminu przewidzianego w art. 1015 § 1 k.c.”

Postanowienie SN z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, OSNC 2016, nr 5, poz. 63.

Obydwa stanowiska są akceptowane w piśmiennictwie.

Bardzo ważnym jest, aby pamiętać o tej instytucji i przysługujących stronie terminach, ponieważ dzięki temu można uchronić swoje małoletnie dzieci przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za długi spadkowe i procesami z tym związanymi.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *