Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy? jak?

Karolina Gabriel

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Można żądać podwyższenia alimentów w przypadku, kiedy doszło do zmiany okoliczności, na mocy których doszło do zasądzenia alimentów wyrokiem sądowym (wyrok rozwodowy, wyrok w sprawie
o alimenty, ugody sądowej, ugody przed mediatorem lub w innej formie).

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych
i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Okolicznościami, które wpływają na możliwość zmiany wysokości przyznanych alimentów są m.in.:

  1. zwiększenie potrzeb dziecka;
  2. zwiększenie możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego.

Jak doprowadzić do podwyższenia alimentów?

W sytuacji, kiedy chcemy doprowadzić do podwyższenia alimentów należy złożyć pozew do sądu właściwego (sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, która domaga się alimentów albo sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby obowiązanej do płacenia alimentów- wybór należy do powoda).

Stronami postępowania są: uprawniony do otrzymania alimentów np. małoletnie dziecko – wtedy musi być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego oraz obowiązany do ponoszenia alimentów (pozwany).

W sprawie o podwyższenie alimentów należy także wskazać wartość przedmiotu sporu, a jest to
12-krotność kwoty, o jaką powód domaga się podwyższenia miesięcznych alimentów. Przykład: jeżeli alimenty wynoszą 300 zł, a powód żąda podwyższenia do 500 zł, czyli podwyższenia o 200 zł to: 12×200 zł = 2400 zł.

Pozew należy uzasadnić i dołączyć odpowiednie dowody (o ile takie posiadamy).

Co wskazać w uzasadnieniu pozwu?

W uzasadnieniu pozwu należy podać, co zmieniło się od czasu, kiedy zostały zasądzone ostatnie alimenty, m.in.:

  1. ile obecnie wynoszą koszty utrzymania dziecka? jakie są jego potrzeby?
  2. jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?
  3. ile wynoszą zarobki każdego z rodziców?
  4. nowa praca zobowiązanego – wyższe zarobki, obniżenie kosztów życia, wygrał na loterii,
  5. niezdolność do pracy osoby utrzymującej dziecko.

Są to jedynie przykłady, jakie można wskazać w uzasadnieniu. Uzasadnienie ma wskazywać, iż sytuacja uległa zmianie i powód ma prawo domagać się wyższych alimentów. Przykładami zwiększenia potrzeb dziecka mogą być np. dojazdy do szkoły, studia w innym mieście, dodatkowe pasje, choroba, która wymaga ponoszenia nakładów finansowych.

Należy także pamiętać, że sprawa o podwyższenie alimentów jest zwolniona z opłaty!

Co należy dołączyć do pozwu?

Do pozwu dołączamy jego odpis (czyli drugi egzemplarz wraz z załącznikami dla strony przeciwnej) oraz wszystkie dokumenty, które opisujemy w pozwie.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Wyrokowi, który podwyższa alimenty, sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że podwyższone alimenty mogą być egzekwowane natychmiast po wydaniu wyroku – czyli alimenty mogą być natychmiast egzekwowane co do rat płatnych po wniesieniu powództwa(do przodu), a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa alimenty mogą być egzekwowane natychmiast za okres nie dłuższy niż trzy miesiące(wstecz). Nie ma w tym przypadku znaczenia wniesiona przez Stronę postępowania apelacja.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *