Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Prawo do bycia zapomnianym – co to jest?

Karolina Gabriel

Czym w ogóle jest prawo do bycia zapomnianym?

Prawo do bycia zapomnianym to prawo, które wynika z przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Art. 17 RODO stanowi, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego ich usunięcia, a obowiązkiem administratora jest ich usunięcie bez zbędnej zwłoki.

Kiedy można żądać usunięcia danych?

Osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia w przypadku gdy:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
  7. sytuacji, kiedy stwierdzi, że dane nie są już konieczne do celów, dla których były zebrane, osoba cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, uzna że przetwarzanie tych danych osobowych jest niezgodne z prawem wtedy może żądać od administratora usunięcia swoich danych na podstawie ww. art 17 RODO.

Ciężar wykazania powyższych przesłanek spoczywa na osobie, która żąda usunięcia danych.

Co dalej?

W przypadku kiedy dana osoba wystąpi do administratora z żądaniem usunięcia danych, to administrator ma obowiązek weryfikacji, czy zachodzi jakaś przesłanka wskazana w art. 17 RODO i osoba ta ma prawo żądania usunięcia wskazanych danych.

Administrator w trakcie weryfikacji bada przesłanki, które mogą wskazywać, iż dane faktycznie powinny zostać usunięte.

Po zakończonym procesie Administrator powinien poinformować daną osobę, której dane dotyczyły w przedmiocie realizacji żądania. Administrator może również stwierdzić, że nie zachodzi żadna z wymienionych wyżej przesłanek i nie ma odpowiednich uprawnień do usunięcia danych; wtedy odmawia usunięcia danych.

W przypadku uzyskania informacji o niespełnieniu żądań w tym zakresie, osoba, której dane nie zostały usunięte, może skierować wniosek do organu nadzorczego o nakazanie spełnienia tego żądania. Jeżeli organ uzna, że żądanie jest zasadne, powinien wydać decyzję, która nakazywałaby wypełnienie tego obowiązku przez administratora.

W przypadku spełnienia żądania usunięcia danych, takie działanie kończy postępowanie w tym zakresie.

Terminy

W zakresie realizacji powyższych zadań Administrator działa bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem usunięcia danych. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie tego miesiąca Administrator powinien jednak poinformować uprawnioną osobę o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny opóźnienia.

Opłaty

Co do zasady postępowanie dotyczące żądania usunięcia danych jest bezpłatne, jednak Administrator może pobrać rozsądną opłatę, jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Powinien wtedy uwzględnić koszty podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo to budzi wiele wątpliwości i problemów.

Zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *