...
Potrzebujesz pomocy? 667 140 020

Umowa na „Body leasing”

Karolina Gabriel

rozmowa przy komputerze

Czym jest umowa na body leasing?

Umowa na tzw. body leasing to pewnego rodzaju outsourcing, czyli wypożyczenie specjalistów np.
z branży IT.

Dana firma może „wypożyczyć” doświadczonego i dopasowanego do swoich potrzeb specjalistę, którego nie musi zatrudniać w swojej firmie na dłuższy okres czasu. Nie musimy trzymać się żadnych sztywnych ram czasowych, które określą czas, na jaki chcemy pozyskać danego specjalistę.

Warto skorzystać z takiego rodzaju umowy, kiedy np. nie chcemy przechodzić długich procesów rekrutacyjnych, a danego specjalistę potrzebujemy pozyskać w bardzo krótkim czasie do wykonania danego zadania, którego firma nie jest w stanie zrealizować samodzielnie (np. z uwagi na inny obszar działalności). Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zapewnić sobie specjalistę, który przygotuje dla nas konkretny projekt.

Warto przypomnieć, że tego rodzaju umowa nie jest uregulowana ustawowo jako odrębny model. Dlatego wszystkie konieczne postanowienia musimy zawrzeć bezpośrednio w umowie i szczegółowo określić sposób współpracy i działania.

W tym modelu możemy także „wypożyczyć” cały zespół specjalistów np. z branży IT; wtedy jest to umowa na tzw. „team leasing”.

Rodzaj umowy i co powinna ona zawierać

Typowa umowa na body leasing jest umową o świadczenie usług zawieraną pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą, czyli stroną, która „wypożyczy” nam danego specjalistę do wykonania konkretnego zadania za wynagrodzeniem.

W umowie tej powinniśmy określić m.in.:

1) zasady współpracy stron umowy oraz obowiązki każdej ze stron – w jaki sposób będzie przebiegać współpraca, jakie obowiązki ma każda ze stron,

2) kwestię wynagrodzenia – informacje o wysokości wynagrodzenia i sposobie jego zapłaty,

3) wybór specjalisty- jego kwalifikacje, dostępność itp., – w jaki sposób dana strona może wybrać specjalistę, o jakich kwalifikacjach itp.,

4) przeniesienie praw autorskich – zasady przenoszenia praw autorskich, szczegółowe określenie okoliczności i kwestii finansowych związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do powstałych utworów,

5) kwestie kar umownych – zasady ponoszenia kar umownych w przypadku naruszenia określonych w umowie postanowień przez którąkolwiek ze stron,

6) terminy trwania umowy, wykonywania projektów itp.,

7) sposób kontaktu pomiędzy stronami – w jaki sposób strony będą się kontaktować podczas trwania umowy,

8) zapewnienie usługobiorcy co do posiadania odpowiednich kwalifikacji przez danych specjalistów – usługobiorca może wymagać od usługodawcy zapewnienia co do posiadanych kwalifikacji przez danych specjalistów, które mogą wynikać z konieczności wykonania danego projektu przez odpowiedniego specjalistę,

9) sposoby zgłaszania zapotrzebowania na wykonanie danego projektu,

10) klauzule o zachowaniu poufności,

11) warunki rozwiązania umowy – określenie kiedy rozwiązanie umowy jest możliwe, jakie są przyczyna rozwiązania umowy i procedura rozwiązania umowy,

a także warto uwzględnić kwestię zastępstwa danego specjalisty, odbiorów wykonanych projektów i inne ważne kwestie na których zależy nam w trakcie realizacji umowy.

Warto wiedzieć, że ze względu na specyfikę umów na body leasing usługobiorca nie otrzymuje gwarancji na wykonaną pracę; usługodawca co do zasady nie odpowiada za wykonaną pracę i wyłączone zostają przepisy dotyczące rękojmi.

Istotną kwestią jest przeniesienie praw autorskich do wytworzonych utworów. To bardzo ważne, by w umowie znalazły się postanowienia, które uwzględniają przeniesienie praw autorskich na usługobiorcę, a jednocześnie dają pewność, że usługodawca zawarł konkretne umowy o przeniesienie praw autorskich ze specjalistą/specjalistami.

Czy warto zawierać umowę na body leasing

W zakresie specjalistów np. z branży IT współpraca najczęściej opiera się na kontraktach np. B2B. Jest to dynamicznie rozwijająca się branża, dlatego taki specjalista nie zawsze chce być związany umową o pracę na długi okres czasu. Uczestniczenie w umowach na body leasing pozwala specjalistom uczestniczyć w różnych projektach, rozwijać swoje zainteresowania i szkolić swoje umiejętności, co pozwala na zdobywanie większego doświadczenia na tym konkurencyjnym rynku.

Jest to też korzystne rozwiązanie dla firm, które nie chcą otwierać całego procesu rekrutacyjnego, potrzebują danego specjalisty do wykonania konkretnego projektu, chcą przetestować danego specjalistę i jego funkcjonowanie w firmie i sprawdzić czy, aby na pewno jest konieczność pozyskania takiego specjalisty na dłuższy okres czasu. Jest to bardzo elastyczny model współpracy.

Umowy te bywają czasami krytykowane ze względu na brak stabilności w zatrudnieniu i mniejsze świadczenia pracownicze.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.